Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ajokyvynarvioitsijoiden ammattitaidon ja osaamisen edistäminen jäsentensä keskuudessa sekä ylläpitää yhteis- ja kehitystyötä eri sidosryhmien kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta jäsenilleen säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Koulutuksien ja kokeiden järjestämisestä vastaa vuosittain valittava jäsenistöstä koostuva koulutusryhmä. Yhdistys voi antaa ohjeita ja suosituksia jäsenistölleen.

Jäseniä ohjaavat arvot

  1. Asiakkaalla on ihmisarvo, jota tulee kunnioittaa ja se tulee huomioida kaikessa toiminnassa
  2. Liikenteen kokonaisturvallisuus on tärkein ajokykyarvioita ohjaava tekijä
  3. Muita toimintaa ohjaavia tekijöitä ovat vastuun kantaminen yleisestä liikenneturvallisuudesta, henkilön yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta, sekä arvioinnin puolueettomuudesta ja rehellisyydestä toimia yhteiskunnan asettamien velvoitteiden mukaisesti

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä tai immateriaalioikeuksia.

Kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsen voi valtuuttaa asiamiehen käyttämään ääntänsä. Jäsenen valtuuttaman asiamiehen tulee olla Suomen Ajokyvynarvioitsijoiden jäsen.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa valittuna puheenjohtaja, sekä 2-4 varsinaista jäsentä sekä varajäsen. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä.